هدف از سند حاضر، جمع آوری، تحلیل و تعریف ویژگی‌ها و نیازمندی‌های سطح بالا و حد و مرز های سیستم‌ نرم افزاری هتلداری می‌باشد از سوی دیگر در این سند به شناسایی اشخاص ذینفع در پروژه و محدودیت‌هایی كه در تولید نرم افزار باید مدنظر قرار گیرند، پرداخته است
دسته بندی کامپیوتر و IT
بازدید ها 29
فرمت فایل doc
حجم فایل 5784 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 180
تحقیق نرم افزار مدیریت هتلداری

فروشنده فایل

کد کاربری 15
کاربر

هدف از سند حاضر، جمع آوری، تحلیل و تعریف ویژگی‌ها و نیازمندی‌های سطح بالا و حد و مرز های سیستم‌ نرم افزاری هتلداری می‌باشد. از سوی دیگر در این سند به شناسایی اشخاص ذینفع در پروژه و محدودیت‌هایی كه در تولید نرم افزار باید مدنظر قرار گیرند، پرداخته است. طرح كلی نیازمندی‌های محوری سیستم نرم افزار مذكور را بیان می‌سازد كه مبنای قراردادی برای نیازمندی‌هایی است كه در طول پروژه در قالب موارد كاربرد و نیازمندی‌های تكمیلی به طور كامل تشریح و پیاده‌سازی می‌شوند. این سند یک دید جامع از معماری سیستم مدیریت هتلداری را ارائه می دهد و همچنین طرحی را برای آزمایش سیستم مدیریت هتلداری شرح می دهد. این سیستم برای مکانیزه شدن قسمتی از امور بخش رزرواسیون هتل تقاضا کننده توسعه داده می شود .

کلمات کلیدی: اشخاص ذینفع، محدودیت‌ها، نیازمندی‌ها، معماری نرم افزار، رزرواسیون، مکانیزه شدن، آزمایش سیستم

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

1 فصل اول: کلیات.. 5

1.1... امکانات نرم افزار مدیریت هتلداری:6

2 فصل دوم: سند چشم انداز. 12

2.1... مقدمه. 8

2.1.1هدف.. 8

2.1.2محدوده. 8

2.1.3تعاریف، اعتبارات و اختصارات... 8

2.1.4منابع.. 8

2.1.5مرور. 8

2.2... جایگاه. 11

2.2.1شرح مسئله. 12

2.2.2شرح موقعیت درخواست... 12

2.3... شرح دست اندركاران و كاربران.. 13

2.3.1خلاصه مشخصات ذینفعان.. 13

2.3.2خلاصه كاربران.. 13

2.3.3محیط كاربر. 14

2.3.4نیازمندی‌های كلیدی ذینفعان و كاربران.. 14

2.4... دیدگاه. 15

2.4.1خلاصه توانایی‌ها. 15

2.4.2مجوز استفاده و نصب... 16

2.5... مشخصات... 16

2.5.1چارچوب اطلاعات و خدمات قابل ارائه. 16

2.5.2استفاده از كاربران سیستم.. 16

2.6... محدودیت‌ها. 17

2.7... دامنه‌های كیفی.. 17

2.8... اولویت‌ها. 18

2.9... سایر نیازمندی‌های.. 18

2.9.1استانداردهای كاربردی.. 18

2.9.2نیازمندی‌های سیستم.. 18

2.9.3نیازمندی‌های غیر وظیفه‌مندی.. 18

2.9.4نیازمندی‌های محیطی.. 18

2.10. نیازمندی‌های مستند سازی.. 18

3 فصل سوم: مشخصات تکمیلی سند چشم انداز. 19

3.1... نسخه ویندوز مورد استفاده. 21

3.2... طراحی برای سهولت استفاده. 21

3.3.... Online Help. 22

4 فصل چهارم: طرح تکرار. 24

4.1... مقدمه. 25

4.1.1اهداف.. 25

4.1.2دامنه. 25

4.1.3تعاریف و اصطلاحات... 25

4.1.4ارجاعات... 25

4.1.5دید کلی.. 25

4.2... طرح.. 25

4.2.1فعالیت های تکرار. 26

4.2.2موارد قابل تحویل.. 26

5 فصل پنجم: مورد کاری.. 28

5.1... هدف.. 29

5.2.... یکپارچه شدن بانک اطلاعاتی.. 29

5.3.... تسریع در عملیات مدیریت هتل داری.. 29

5.4.... اطمینان به سیستم مدیریت هتل داری.. 29

5.5.... هشدار به منظور موجودی اتاقها و سررسید زمان تحویل اتاق.. 29

5.6.... انجام بهتر ارائه خدمات... 30

6 فصل ششم: ریسک... 31

7 فصل هفتم: معماری نرم افزار. 35

7.1... محدودیت ها و اهداف معماری.. 37

7.2... دیدگاه موارد کاربری.. 37

7.3... دیدگاه منطقی.. 39

7.4... دیدگاه پروسس.... 40

7.5... دیدگاه استقرار. 40

7.6... اندازه و کارایی.. 40

7.7... کیفیت... 40

8 فصل هشتم: طرح آزمایش... 41

8.1.... نیازمندی های آزمایش.... 43

8.2.... آزمایش رابط کاربر. 44

8.3.... آزمایش کارایی.. 44

8.4.... آزمایش بار. 45

8.5.... آزمایش فشار. 45

8.6.... آزمایش پیكربندی.. 45

8.7.... آزمایش نصب... 45

8.8... استراتژی آزمایش.... 46

8.9.... انواع آزمایش.... 46

8.10. آزمایش سیستم.. 46

8.11. آزمایش رابط كاربر. 47

8.12. آزمایش كارایی.. 47

8.13. آزمایش فشار. 48

8.14. آزمایش كنترل دستیابی و امنیت... 48

8.15.. آزمایش FAILOVER/RECOVERY. 48

8.16. آزمایش پیكربندی.. 49

8.17. آزمایش نصب... 49

9 فصل نهم: نگاهی دیگر به مسئله. 51

9.1.... شرح مسئله :52

9.2... ذینفعان و کاربران سیستم.. 52

9.3... کارکردهای سیستم.. 54

9.3.1مدیریت... 54

9.3.2پذیرش... 55

9.3.3مالی.. 56

9.3.4رزرو. 57

9.4... مشخصات محصول.. 58

10 فصل دهم: نمودارها59

10.1.. نمودار موارد کاربردی.. 61

10.2.. نمودار ترتیبی.. 62

10.2.1نمودار ترتیبی رزرو میهمان.. 63

10.2.2نمودار ترتیبی پذیرش میهمان.. 64

10.3. نمودار همکاری.. 65

10.3.1نمودار همکاری پذیرش میهمان.. 66

10.3.2نمودار همکاری رزرو. 67

10.4.. نمودار کلاس... 68

11 فصل یازدهم: سناریو موارد کاربردی.. 70

12 فصل دوازدهم: مستند فرم ها، گزارش و کدها77

12.1. فرم لاگین.. 81

12.2. فرم ابتدایی.. 84

12.3. فرم مشخصات اولیه میهمان.. 92

12.4. فرم عملیات رزرو میهمان.. 98

12.5. فرم پذیرش میهمان.. 103

12.6. فرم جستجوی میهمان.. 110

12.7. فرم جستجو گروه. 116

12.8. فرم جستجو اتاق.. 118

12.9. فرم درج فاکتور. 123

12.10فرم مشاهده ی لیست فاکتورها 124

12.11فرم درج و جستجوی اتاق ها 131

12.12فرم مشاهده ی وضعیت اتاق ها 135

12.13 فرم پرسنلی 138

12.14فرم سیستم مالی کارکنان 143

12.15فرم مدیریت کاربران 146

12.16فرم گزارش میهمانان 148

12.17فرم گزارش پرسنل 153

12.18فرم گزارش مالی یک پرسنل خاص 155

12.19فرم تنظیمات 157

منابع و ماخذ

فهرست منابع لاتین 160

فهرست سایت های اطلاع رسانی164

فهرست جداول

جدول 1 امکانات نرم افزار مدیریت هتلداری... 6

جدول 2 جدول ریسک ها. 34

فهرست نمودارها

نمودار 1 موارد کاربردی... 61

نمودار 2 نمودار ترتیبی رزرو میهمان.. 63

نمودار 3 نمودار ترتیبی پذیرش میهمان.. 64

نمودار 4 نمودار همکاری پذیرش میهمان.. 66

نمودار 5 نمودار همکاری رزرو. 67

نمودار 6 نمودار کلاس.... 69

فهرست اشکال

شکل 1 فرم لاگین.. 81

شکل 2فرم ابتدایی.. 85

شکل 3 فرم مشخصات اولیه میهمان. 92

شکل 4فرم عملیات رزرو میهمان. 98

شکل 5 فرم پذیرش میهمان. 103

شکل 6 فرم جستجوی میهمان. 110

شکل 7 فرم جستجو گروه. 116

شکل 8فرم جستجو اتاق.. 118

شکل 9 فرم درج فاکتور. 123

شکل 10 فرم مشاهده ی لیست فاکتورها124

شکل 11 فرم درج و جستجوی اتاق ها131

شکل 12 فرم مشاهده ی وضعیت اتاق ها135

شکل 13 فرم پرسنلی.. 138

شکل 14 فرم سیستم مالی کارکنان. 143

شکل 15فرم مدیریت کاربران. 146

شکل 16 فرم گزارش میهمانان. 149

شکل 17 فرم گزارش پرسنل.. 153

شکل 18 فرم گزارش مالی یک پرسنل خاص... 155

شکل 19 فرم تنظیمات.. 157


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یك مورد خاص ILP زمانی اتفاق می افتد كه همه متغیرهای نمونه بتوانند فقط یك یا دو رقم 0 یا 1 را قبول كنند
دسته بندی ریاضی
بازدید ها 68
فرمت فایل doc
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16
برنامه خطی اعداد صحیح دوتایی (BILP)

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

برنامه خطی اعداد صحیح دوتایی (BILP)

یك مورد خاص ILP زمانی اتفاق می افتد كه همه متغیرهای نمونه بتوانند فقط یك یا دو رقم 0 یا 1 را قبول كنند . چنین متغیرهایی متغیرهای دوتایی نامیده می شوند ، و نمونه ها ، برنامه ها ، برنامه های 1-0 یا برنامه های خطی اعداد صحیح دو تایی (BILPS) نامیده می شوند . هر حالتی كه بتواند با بله / نه ، (خوب / بد) یا 0/1 نمونه‌برداری شود به عنوان متغیردوتایی شناخته می شود . در زیر نمونه های زیادی از متغیرهای دوتایی ذكر شده كه ممكن است در طرح تجاری یافت شود :
، اگر یك طرح مراقبت سلامتی جدید پذیرفته شود .
، اگر پذیرفته نشود .
، اگر مجلس خط B برای تولید نمونه های كولس به كار رود .
، اگر به كار نرود .
، اگر یك ایستگاه پلیس جدید در پایین شهر شناخته شود .
، اگر ساخته نشود .
، اگر تولید یك اجناس به عنوان نوع «خوب» قابل قبول باشد .
، اگر به این صورت نباشد .
، اگر بزرگراه 50 ، در سفر بین ددو شهر به كار رود .
، اگر به این صورت نباشد .
، اگر محدودیت خاصی باشد .
، اگر آن محدودیت نیاز نباشد .
، اگر یك گیاه جدید در گاری هندوستان پرورش یابد .
، اگر به این صورت نباشد .
، اگر سومین انتقال به كار رود .
، اگر به این صورت نباشد .
همانطور كه این مثالها نشان می دهند ، خیلی ساده است كه متغیر دوتایی را به عنوان یك تحقیق در نظر می گیریم یعنی این كه این تحقیق قبول شده ، یعنی این تحقیق قبول نشده است . با تفاسیر داده شده در مورد متغیرها ، اكنون ما چند نوع اجبار را مورد آزمایش قرار می دهیم ، كه تحت بررسی شورای شهر در «سالم اورگون» می باشد .
شورای شهر سالم :
در آخرین جلسه مالیاتی سال ، شورای شهر «سالم» ، طرح هایی مختص سرمایه باقی مانده در بودجه یك سال ارائه كرده است . نه تحقیق تحت بررسی كامل یك سال قرار گرفته اند . برای آمارگیری حمایت مردم از تحقیق های مختلف ، پرسشنامه هایی به طور تصادفی به رای دهندگان در كل شهر فرستاده می شود و از آنها خواسته می شود كه تحقیق ها را به ترتیب از خوب به بد طبقه بندی كنند . ( بالاترین تقدم ، پایین ترین تقدم ) شورا امتیازها را بر اساس 500 پاسخی كه دریافت می كند تطبیق می دهد .با این وجود هیئت شورا مكرراً متذكر می شود كه تنها به نتایج پرسش‌نامه‌ها اكتفا نمی كند . آنها در حالیكه تخصیص های بودجه را تهیه می كنند ، مسائل دیگر را هم محاسبه می كنند . برای تخمین هزینه هر تحقیق ، میزان تخمینی ثابت هر شغل جدید باید فراهم شده ، و تطبیق امتیاز پرسشنامه ها در جدول 3-5 خلاصه شده است.

هدف هیئت شورا بالا بردن حمایت كل رای دهندگان دریافت شده (داشتن پرسشنامه به عنوان مدرك) و دادن محدودیت ها و مطالب قابل توجه دیگر هیئت شورا می باشد كه به شرح زیر است :
• 900.000 دلار باقیمانده در صندوق
• نیازهای هیئت شورا برای ایجاد حداقل 10 شغل جدید .
• با وجودیكه جلوگیری از جنایت ، برای مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است ، هیئت شورا برای بخش های دیگر خدمات مردم باید به خوبی عمل كند . بنابراین امید می رود كه در بیشتر تحقیق های مربوط پلیس سرمایه گذاری شود .
• هیئت شورا مایل است كه تعداد وسایل نقلیه اضطراری شهر را افزایش دهد ولی اكنون با توجه به مطالب دیگر ، فقط یكی از دو تحقیق در مورد وسایل نقلیه اضطراری باید سرمایه گذاری كند . پس دو ماشین پلیس و دو ماشین آتش نشانی هم باید خریداری شود .
• هیئت شورا معتقد است در صورتیكه تصمیم بگیرد نزولهای سرمایه را از برنامه‌های ورزشی در مدارس برگرداند ، نزولهای سرمایه از برنامه های موسیقی هم باید برگردانده شوند و برعكس .
• با عقد قرارداد ، هر سرمایه اضافی مدرسه قبل از اینكه تحقیقات جدید مدرسه انجام شود باید به نزولهای قبلی برگردانده شود . بنابراین هم سرمایه های ورزشی و هم سرمایه های موسیقی قبل از اینكه تجهیزات جدید كامپیوتر خریداری شود ، باید برگردانده شوند . هر چند برگرداندن سرمایه های ورزشی و موسیقی ، دلالت بر این ندارد كه كامپیوترهای جدید خریداری خواهند شد . هیئت شو.را هم مایل است به مردم مسائلی از لحاظ مالی نسبت به آنها مسئول است را ارائه دهد . مثل مسائل مربوط به سلامتی ، علائق در رشد مشاغل و نیازهای تحصیلی شهر «سالم».
برای نشان دادن مسئولیت پذیری مالی :
• هیئت شورا مایل است حداقل 250.000 دلار به بودجه سال بعدی انتقال دهد . بنابراین برای بقیه سال حداكثر اینقدر باقی می ماند :
• 650.000$ = 250.000$ - 900.000$ .
برای نشان دادن ارتباط بین سلامت عموم :
• هیئت شورا مایل است حداقل در سه تحقیق آتش سوزی و پلیسی سرمایه گذاری كند .
• آنها امیدوارند هفت افسر پلیس جدید اضافه كنند .

برای نشان دادن علائق در رشد مشاغل :
• هیئت شورا مایل است حداقل 15 شغل جدید تمام وقت فراهم آورد .
برای اثبات حساسیت مطالب تحصیلی :
• هیئت شورا مایل است كه در هر سه تحقیق تحصیلی سرمایه گذاری كند .
اعضای هیئت شورا تشخیص می دهند كه سرمایه كافی برای تحقق این پنج هدف موجود نمی باشد ، ولی آنها احساس می كند كه اگر حداقل سه تحقیق از پنج تحقیق قابل قبول باشد ، رای دهندگان با نظر مساعدی به آن توجه می كنند .

راه حل
هیئت شورای شهر سالم باید تحقیق هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب كنند . هدفش تشخیص ارتباطات و محدودیت هایی است كه قبلاً ذكر شده است . یك سری تحقیق هایی كه حمایت عموم مردم را از طریق پرسش نامه های داده شده ، بالا می‌برند .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 23
فرمت فایل doc
حجم فایل 89 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 69
بررسی ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

بررسی ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی


مقدمه:
شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است .
کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ دست اندر کاران تعلیم تربیت کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان) را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.
روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی ، موقعیت اقتصادی ، اجتماعی پدر و مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند.

چکیده تحقیق :
علل و عوامل متعددی باعث ایجاد افت تحصیلی می شود که می توان آنها را به علل و عوامل خارجی و داخلی نظام آموزش و پرورش تقسیم کرد از آنجا که این عوامل تأثیر متقابل بر روی هم دارند نمی توانند جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند ولی برای بهتر شناخته شدن این علل و عوامل و به منظور انجام یک تحقیق دقیق یک محدوده زمانی کوتاه ناگزیر به انتخاب یک بعد از علل و و عوامل ( یعنی علل و عوامل خارجی) افت تحصیلی شده این اهدافی که مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند عبارتند از:
اهداف کلی : هدف کلی این تحقیق ارائه پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده جهت کاهش افت تحصیلی است
اهداف ویژه : هدف ویژه بررسی و شناسایی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی دارای افت تحصیلی

موضوع: بررسی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی
در رابطه با سوالات فوق الذکر 100 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی فروردین که این تعداد از مدرسه راهنمایی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه 20 سوال در بین آنها توزیع گردیده است.
با توجه به توضیحات نتایج ذیل در این تحقیق به دست آمده است.
1- اکثر دانش آموزان مردود در خانواده هایی با سطح پایین اقتصادی زندگی می کردند.
2- اکثریت دانش آموزان مردود با سطح پایین اجتماعی و فرهنگی پایین قرار دارند.
3- اکثریت دانش آموزان مردود برنامه ریزی صحیحی جهت گذراندن اوقات فراغت خود ندارند.
4- اکثریت دانش آموزان مردود دوستان بی تفاوت نسبت به تحصیل ، اهل تفریح و یا ترک تحصیل کرده دارند.

بیان مسئله :
همگام با پیشرفت و افزایش سرانه آموزش و پروش نیز درمان افزایش است . مسلما هر جامعه ای که برای تعلیم و تربیت سرمایه گذاری می کند انتظار دارد که محصولی در راستای هدف نظام آموزش و پرورش بدست آورد تا این سرمایه گذاری عظیم از طریق تربیت انسانی جوابگوی احتیاجات جامعه گردد.
در این تحقیق تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مدارس مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد مسائلی مثل فقر و محرومیت اقتصادی، نا مناسب بودن مکان زندگی نگرش والدین نسبت به تحصیل فرزندان توفیقاتی داده شده است.

فصل اول

معرفی تحقیق

تعریف موضوع تحقیق
ضرورت تحقیق
فایده تحقیق
اهداف کلی و ویژه تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات

معرفی تحقیق:
شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است این مسئله به عوامل و موجبات گوناگون مربوط می شود که برای چاره جویی باید آنها را به دقت شناسایی و ارزشیابی کرد.
برخی از اقتصاد دانان معتقدند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین صنعت و بزرگترین مصرف کننده درآمدهای عمومی است قراین و شواهد حکایت از آن دارد که کشور ما به علت تمرکز بیش از حد تصمیم گیری در نظام اداری و اجرایی ناسازگار بودن توان آموزش و پرورش با مقتضیات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز رشد فزاینده تعداد دانش آموزان که از رشد سریع جمعیت سرچشمه می گیرد و سبب افزایش حجم مسئولیت دستگاه اجرایی آموزش و پرورش می گردد. مجموع شرایطی که با کمیت قلت بازدهی این صنعت یعنی خسارات اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی می شود تشدید می گردد.
در این رابطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خانواده دانش آموزان چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی در جهت آن و گروه دوستان دانش آموزان را به عنوان ویژگیهای مردودین مورد توجه قرار دادیم.
امید است شناخت ویژگیهای مذکور در بررسی همه جانبه و ارائه پیشنهادات دستیابی به نتایج بتواند مسئولان و دست اندرکاران و برنامه ریزان جامعه آموزش و پرورش را به راه حلها رهنمون گردد.
تعریف موضوع تحقیق
موضوع مورد مطالعه در این تحقیق بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان
ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی که در این تحقیق مد نظر است عبارتست از :
درآمد خانواده ، شغل خانواده ، تحصیلات والدین ، اشتغال دانش آموزان، وضعیت مسکن ، نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان نقش دوستان ، رفتار والدین با دانش آموزان ، رفتار اعضای خانواده با دانش آموزان این تحقیق در صدد است که ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختری که سابقه افت تحصیلی دارند را بررسی کند.
از افت تحصیلی تعاریف متعددی در کتابها ذکر شده است اما آنچه در تحقیق از این مفهوم مد نظر است مترادف دانستن آن با مفهوم پایه تکرار تحصیلی است .
در ذیل به چند تا از تعاریف افت تحصیلی اشاره می شود.
1- در تعریفی منظور از افت تحصیلی یا تکرار پایه تحصیلی عبارتست از تکرار پایه یک کلاس برای دانش آموزان که در معدل یک سال تحصیلی در همان کلاس پایه ای که در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است.
2- در تعریف دیگری منظور افت تحصیلی تکرار پایه تحصیلی بدین صورت بیان شده است که در نظامهای آموزشی که ارتقا از یک پایه به پایه دیگر از نظر سابقه و پیشرفت تحصیلی اجرا شرایط خاص پیش بینی شده در مقررات امتحانی را ایجاب می کند عدم توفیق گروهی از دانش آموزان در امتحان تکرار پایه و اتلاف ناشی از آنرا پدید می آورد.

فهرست:
مقدمه
چکیده تحقیق
بیان مسئله
فصل اول
تعریف موضوع تحقیق
ضرورت تحقیق
فایده تحقیق
اهداف کلی و ویژه تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
- شرایط و عوامل اقتصادی
الف - فقرو محدودیت اقتصادی
ب- نامناسب بودن مکان زندگی
ج- نامناسب بودن امکانات بهداشتی
د-کارکردن کودکان
2- شرایط و عوامل فرهنگی واجتماعی
الف- فرهنگ و رابطه آن با آموزش و پرورش
ب- تفاوت زبان و فرهنگ بومی با زبان و فرهنگ عمومی
ج- نگرش محیط و خانواده نسبت به تربیت کودکان از نظر جنسیت آنها
3- شرایط عواملی خانوادگی
4- محدودیتهای محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات آموزشی
تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
- روش تحقیق
- جامعه آماری
- نمونه آماری
- شیوه های جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
-جداول یافته های جامعه از پرسشنامه های دانش آموزان
-تحلیل یافته های دانش آموزان


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نمونه قرارداد اجـاره سالن
دسته بندی فرم و مستندات
بازدید ها 54
فرمت فایل rar
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
نمونه قرارداد اجـاره سالن

فروشنده فایل

کد کاربری 3139
کاربر

فایل نمونه قرارداد اجـاره سالن شامل 2 صفحه می باشد.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نمونه ضمانت نامه حسن انجام کار
دسته بندی فرم و مستندات
بازدید ها 51
فرمت فایل rar
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
نمونه ضمانت نامه حسن انجام کار

فروشنده فایل

کد کاربری 3139
کاربر

فایل نمونه ضمانت نامه حسن انجام کار شامل 2 صفحه می باشد.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نمونه ضمانت نامه پیش پرداخت
دسته بندی فرم و مستندات
بازدید ها 57
فرمت فایل rar
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
نمونه ضمانت نامه پیش پرداخت

فروشنده فایل

کد کاربری 3139
کاربر

فایل نمونه ضمانت نامه پیش پرداخت شامل 2 صفحه می باشد.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پروژه طراحی پنت هوس با نرم افزار اسکچ آپ
دسته بندی معماری
بازدید ها 74
فرمت فایل rar
حجم فایل 52364 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
طراحی پنت هوس

فروشنده فایل

کد کاربری 9
کاربر

این محصول طراحی پنت هوس شیک و زیبا است که نمایی از ان را در تصویر مشاهده میکنید

این محصول با نرم افزار اسکچ آپ انجام شده است و برای عزیزانی که طراحی داخلی و دکوراسیون و پروژه های معماری از این دست انجام میدهند مناسب است
لازم به ذکر است که حج این پروژه 105 مگ بوده که جهت سهولت دانلود برای شما عزیزان به صورت فشرده در آمده است


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 5 آبان 1397 :: نویسنده : مهرداد غفاری
این محصول طراحی یک خانه با نرم افزار اسکچ آپ می باشد
دسته بندی معماری
بازدید ها 79
فرمت فایل rar
حجم فایل 42514 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
طراحی خانه

فروشنده فایل

کد کاربری 9
کاربر

این محصول طراحی کاملی از یک خانه است که که طرح آن را در شکل مشاهده می کنید

این محصول با نرم افزار اسکچ اپ انجام شده است و برای دوستانی که در زمینه طراحی ساختمان و پروژه های معماری فعالیت دارند مناسب میباشد
حجم این پروژه 72 مگ می باشد که جهت سهولت دانلود برای شما عزیزان فشرده تر شده است


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


محصول فوق آبجکت ایرانی ماشین پراید برای اتوکدمیباشد وبرای استفاده رشته معماری درنما وبرش کاربردخواهد داشت
دسته بندی معماری
بازدید ها 110
فرمت فایل dwg
حجم فایل 231 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
آبجکت ماشین پراید برای اتوکد

فروشنده فایل

کد کاربری 4258
کاربر

محصول فوق آبجکت ماشین پراید برای اتوکد میباشد که درسه نما ترسیم شده و برای استفاده رشته معماری درنما و برش کاربرد خواهد داشت


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پروژه طراحی یک مجتمع مسکونی با نرم افزار رویت و اتوکد
دسته بندی عمران
بازدید ها 85
فرمت فایل rar
حجم فایل 10011 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
طراحی آپارتمان مسکونی

فروشنده فایل

کد کاربری 9
کاربر

این محصول پروژه کاملی از طراحی یک مجتمع مسکونی است که در شکل مشاهده می کنید

این پروژه با نرم افزار رویت می باشد که تمامی پلان های آن نیز در نرم افزار اتوکد ارائه شده است

این محصول برای عزیزانی که کار طراحی ساختمان و نقشه کشی ساختمان بر عهده دارند میتواند مفید واقع شود

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پروژه مجتمع مسکونی با نرم افزار رویت و اتوکد
دسته بندی معماری
بازدید ها 157
فرمت فایل rar
حجم فایل 9256 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
طراحی ساختمان

فروشنده فایل

کد کاربری 9
کاربر

این محصول طراحی یک مجتمع مسکونی است که در شکل مشاهده می کنید

این پروژه با نرم افزار رویت می باشد که تمامی پلان های آن نیز در نرم افزار اتوکد ارائه شده است

این محصول برای عزیزانی که کار طراحی ساختمان و نقشه کشی ساختمان بر عهده دارند میتواند مفید واقع شود

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پروژه مجتمع مسکونی با رویت و اتوکد
دسته بندی معماری
بازدید ها 272
فرمت فایل rar
حجم فایل 11662 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
مجتمع مسکونی با رویت

فروشنده فایل

کد کاربری 9
کاربر

این محصول طراحی یک مجتمع مسکونی است که در شکل مشاهده می کنید

این پروژه با نرم افزار رویت می باشد که تمامی پلان های آن نیز در نرم افزار اتوکد ارائه شده است

این محصول برای عزیزانی که کار طراحی ساختمان و نقشه کشی ساختمان بر عهده دارند میتواند مفید واقع شود


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی به همراه پاسخ(در همه زمینه های عمومی سیاسی اقتصادی فرهنگی نماز قرآن نهج البلاغه مفاتیح الجنان تاریخ اسلام و) سوالات زبان و ادبیات فارسیآمار مقدماتی به همراه پاسخنامه تشریحیکامپیوتر و فناوری اطلاعاتمعارف اسلامی سوالات ریاضیات آزمون جامع استخدامی سوالات اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی حقوقی سوالات
دسته بندی آزمون استخدامی
بازدید ها 141
فرمت فایل zip
حجم فایل 9015 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 417
بیش از 2000 سوال آزمون استخدامی با پاسخ+سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی با پاسخ

فروشنده فایل

کد کاربری 4260
کاربر

سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی به همراه پاسخ(در همه زمینه های عمومی سیاسی اقتصادی فرهنگی نماز قرآن نهج البلاغه مفاتیح الجنان تاریخ اسلام و)

سوالات زبان و ادبیات فارسیآمار مقدماتی به همراه پاسخنامه تشریحیکامپیوتر و فناوری اطلاعاتمعارف اسلامی

سوالات ریاضیات آزمون جامع استخدامی

سوالات اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی حقوقی

سوالات


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


کولیس وسیله‌ای است که فاصلهٔ بین دو طرف یک شئ را اندازه می‌گیرد برای این منظور کولیس را بین دو نقطه مطلوب قرار می‌دهیم و دو نقطه به وسیلهٔ دو فک مشخص می‌شود
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 69
فرمت فایل docx
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
کولیس یا قطر سنج

فروشنده فایل

کد کاربری 4232
کاربر

کولیس وسیله‌ای است که فاصلهٔ بین دو طرف یک شئ را اندازه می‌گیرد. برای این منظور کولیس را بین دو نقطه مطلوب قرار می‌دهیم و دو نقطه به وسیلهٔ دو فک مشخص می‌شود. سپس کولیس را بر می‌داریم حدفاصل دو ..... به وسیله یک ابزار اندازه‌گیری هم چون خط کش قرائت می‌شود. این وسیله کاربردهای بسیار وسیعی همچون در مهندسی مکانیک، فلزکاری، پزشکی و..... دارد.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 5 آبان 1397 :: نویسنده : مهرداد غفاری
کشاورزی کشاورزی به تولید مواد غذایی و کالا از راه زراعت و جنگل داری و دامداری است کشاورزی همان چیزی است که به ظهور تمدن منجر شد مطالعه کشاورزی به نام علم کشاورزی شناخته می‌شود
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 156
فرمت فایل docx
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
کشاورزی

فروشنده فایل

کد کاربری 4232
کاربر

کشاورزی

کشاورزی به تولید مواد غذایی و کالا از راه زراعت و جنگل داری و دامداری است. کشاورزی همان چیزی است که به ظهور تمدن منجر شد. مطالعه کشاورزی به نام علم کشاورزی شناخته می‌شود.

کشاورزی شامل طیف وسیعی از تخصص‌ها و فنون، از جمله راه‌هایی برای گسترش زمین‌های مناسب برای زراعت گیاه، حفر کانال‌ها و فرم‌های مختلف آبیاری می‌باشد.

در دنیای امروز با نگرانی‌های موجود و کمبود منابع نیاز است تا کشاورزی را به سوی کشاورزی پایدار (مثلا کشاورزی زیستی) یا کشاورزی فشرده (مثلا صنعتی) پیش ببریم تا بتوانیم نیازها را در آینده برطرف نماییم.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 7 )    1   2   3   4   5   6   7   
دنیای فایل
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : مهرداد غفاری
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic